Hằng năm, lá ngoài đường rụng nhiều và trên mây có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại rộn lên những âm thanh của buổi tựu trường. 

công tác chuẩn bị từ những điều giản đơn nhất